Skip Navigation Links

ศักดิ์ศิริ กันบัวลา

2
14
0
ถ้าสนใจอะไรก็ตามเกี่ยวกับเวียตนาม เพียงนำคำศัพท์ในคู่มือภาษาเวียตเล่มนี้ไปเสิร์จหาในอินเตอร์เน็ต สิ่งที่ต้องการค้นหาก็จะปรากฎครับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน สถาบันหน่วยงาน หรือผู้สนใจต่างๆ สามารถเพิ่มเติมคู่มือภาษาเวียตนามเล่มนี้เข้าไว้เป็นคลังความรู้อีกวิชาไว้ใช้งานในการต่างๆได้ ไม่ว่าจะช่วยใช้ค้นหาข้อมูลในระยะสั้น หรือเรียนด้วยตนเองพัฒนาความรู้ในระยะยาว ย่อมมีประโยช์ช่วยได้อย่างแน่นอน

หนังสือของสำนักพิมพ์

หน้า: 1