Binoculars Issue 3 - Suratthani

Binoculars Issue 3 - Suratthani Free!
Page 2 Page 3
  • 72 หน้า
  • 30.67 MB
  • 9 ก.ค. 2556
  • ไบนอคคิวล่าส์
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

ไบนอคคิวล่าส์ ฉบับ "เที่ยวบก...สุราษฎร์ธานี" ขอนำท่านเดินทางลงใต้ ลัดเลาะเลียบชายฝั่งแบบไม่ง้อเกาะ ใน ๕ อำเภอ คือ อ.เมือง อ.พุนพิน อ.ดอนสัก อ.บ้านนาสาร และ อ.ไชยา แล้วจะเห็นว่า "สุราษฎร์ธานี" ไม่ได้มีดีแค่เกาะ Binoculars with the issue of Suratthani would like to take you to 5 districts : Suratthani city, Pun Pin, Donsuk, Baan Na Sarn, and Chaiya. Presenting with pictures and those accommodation and restaurants. This might make Suratthani be your next coming destination.(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้