การสำรวจระบบสารสนเทศด้านสุขภาพของโลกสู่การพัฒนาระบบอัจฉริยะประเทศไทย พ.ศ. 2553

การสำรวจระบบสารสนเทศด้านสุขภาพของโลกสู่การพัฒนาระบบอัจฉริยะประเทศไทย พ.ศ. 2553 Free!
Intro_TH Intro_ENG

        ผลของการสำรวจระบบสารสนเทศด้านสุขภาพและการแพทย์ของประเทศตัวอย่างที่มีการพัฒนาแล้วนั้น มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน กำหนดแนวทางและนโยบายทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทยเอง รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการและจัดสรรงบประมาณด้วย ซึ่งจากการสำรวจ ระบบฯ ที่มีคุณภาพจำเป็นต้องมีการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลที่สัมพันธ์กัน ครอบคลุมโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่อยู่ภายใต้การจัดการดูแลที่ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับทางกฎหมาย และรูปแบบมาตรฐานภายในแหล่งเก็บข้อมูลและการประมวลผลเดียวกัน เพื่อนำมาประกอบผลและจัดรูปแบบให้สามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกรรมทางด้านสุขภาพ จนกลายเป็นระบบข้อมูลสุขภาพและการแพทย์แห่งชาติดังวัตถุประสงค์ได้ โดยในหลายประเทศที่สำคัญได้มีการศึกษาและการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพและการแพทย์ระดับประเทศของตนในรูปแบบเครือข่ายแห่งชาติ มีวิธีและการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกันไป เพื่อตอบสนองตามความเหมาะสมของประเทศนั้นๆ และเพื่อสร้างระบบฯ ที่มีเสถียรภาพ คุณภาพ และความปลอดภัยให้ดีที่สุด
        “การสำรวจระบบสารสนเทศด้านสุขภาพของโลกสู่การพัฒนาระบบอัจฉริยะประเทศไทย พ.ศ. 2553” ฉบับนี้ ได้รวบรวมผลการสำรวจระบบสารสนเทศด้านสุขภาพและการแพทย์แห่งชาติ รวมถึงกฎระเบียบและข้อกฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวข้องจากประเทศชั้นนำในแต่ละภูมิภาคของโลก ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มตัวอย่างประเทศในสหภาพยุโรปและทวีปเอเชีย และประเทศออสเตรเลีย รวมไปถึงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย เพื่อเผยแพร่เป็นองค์ความรู้และแนวทางประกอบ “ส่วนหนึ่ง” ต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านสุขภาพและการแพทย์แห่งชาติของประเทศไทยต่อไป
        กองบรรณาธิการขอขอบคุณโปรแกรมการวิจัยและพัฒนาระบบการแพทย์อัจฉริยะ (IMS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ที่ให้การสนับสนุนการจัดทำและพิมพ์ รวมทั้งผู้ตรวจสอบต้นฉบับทุกท่าน และประสงค์ให้การสำรวจนี้ เป็นพื้นฐานส่วนหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อวงการวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านสุขภาพและการแพทย์ของประเทศไทยที่กำลังดำเนินการ (ธันวาคม พ.ศ. 2553 - 2554)(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • มลธิดา ภัทรนันทกุล
  3 Aug 12 19:12
  เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้อ่านมากค่ะ
 • เอกลักษณ์ เพชรชัยทอง
  3 Aug 12 16:46
  มีประโยชน์ครับ
 • Wเ
  3 Aug 12 09:49
  เป็นความคิดที่ดีมากค่ะ
1