ไม่ถูกไม่ผิด

ไม่ถูกไม่ผิด Free!
Page 2 Page 3

" เมื่อมีสองฝ่ายเกิดขึ้น.. มีบวก ก็ย่อมมีลบ แต่สิ่งสำคัญที่สุด เราต้องมีหลักไว้เลยว่า คิดไปแล้ว พูดไปแล้ว ทำไปแล้ว ไม่เป็นไปเพื่อความเบียดเบียน แต่เป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข กับตนเองและผู้อื่น.." หนังสือเล่มนี้ ถอดเทปจากรายการเจาะประเด็น ซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ในวันที่ 29 และ 30 พฤษภาคม 2553(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • ประทิน ทิน
    1 Jul 16 06:10
1