สังคมวิทยาชนบท : แนวคิดทางทฤษฎี

สังคมวิทยาชนบท : แนวคิดทางทฤษฎี
Page 2 Page 3

   สาระสำคัญของหนังสือเล่มนี้ได้อธิบายถึง ความสัมพันธ์ของสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนาชนบท ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนเมืองและชนบท การประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัย
ทางสังคมชนบททั้งเชิงปริมาณและคุรภาพ รวมทั้งทฤษฎีต่างๆ ที่ใช้ในการวิจัยเพื่อศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมชนบท วิถีชีวิตชนบทและโครงสร้างทางสังคมชนบท ตลอดจน
ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับสังคมชนบท ที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ความทันสมัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้