Digital Logic Simulation via DE0 Board SCD44 3PDF

Digital Logic Simulation via DE0 Board SCD44 3PDF
Page 2 Page 3

การเรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับการออกแบบดิจิตอลลอจิกนั้นประกอบด้วยองค์ความรู้ในหลายส่วนที่จำเป็น อีกทั้งยังต้องมีความเข้าใจทฤษฎีพื้นฐานและฝึกทักษะการปฏิบัติการควบคู่กันด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใฝ่เรียนรู้สามารถเห็นภาพรวมการออกแบบดิจิตอลลอจิกและต่อยอดองค์ความรู้สู่การออกแบบในอนาคตได้ ผู้แต่งจึงได้นำเสนอแนวทางในการฝึกทักษะการปฏิบัติงานจริงผ่านชุดฝึกปฏิบัติการ ALTERA UNIVERSITY PROGRAM DE0 Development and Education Board ด้วยโปรแกรมภาษา VHDL โดยทำการโปรแกรมลงบนอุปกรณ์ลอจิกแบบโปรแกรมได้อาทิ วงจรรวมทางดิจิตอล ในที่นี้เน้นไปที่ตัวชิพเอฟพีจีเอ (FPGA ย่อมาจาก Field Programmable Gate Array) ผ่านแนวทางตัวอย่างการทดลองแบ่งเป็น3 ส่วนคือ การจำลองการทำงานลอจิกเกตพื้นฐานด้วยไอซีลอจิกเกต การจำลองการทำงานวงจรดิจิตอลลอจิกแบบคอมบิเนชันหรือวงจรตรรกเชิงจัดหมู่ และการจำลองการทำงานวงจรดิจิตอลลอจิกแบบซีเคว็นเชียลหรือวงจรเชิงลำดับ โดยแนะนำให้ผู้ใฝ่เรียนรู้ศึกษาควบคู่กับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) จัดทำโดยศิษฏ์ชฎา  นอยฮ็อฟฟ์ชื่อ “การออกแบบดิจิตอลลอจิกผ่านบอร์ดDE0 (Digital Logic Design via DE0 Board)”

   (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้