การรพัฒนาบุคลากรสายอำนวยการ

การรพัฒนาบุคลากรสายอำนวยการ Free!
Page 2 Page 3
  • 128 หน้า
  • 4.57 MB
  • 22 ก.ค. 2559
  • บ้านสอบครู
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

เป็นเอกสารประกอบการอบรมเพื่อพัฒนาบุคคลากรทางการศึกษา(ติวสอบบุคลากรทางการศึกษา) ในตำแหน่งสายงานด้านอำนวยการ การเงินและสินทรัพย์ และตรวจสอบภายใน เช่น เจ้าพนักงานธุรการ นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการการเงินและบัญชี นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการหรือเจ้าพนักงานพัสดุ เพื่อใช้ศึกษาเตรียมสอบแข่งขัน คัดเลือก สอบคัดเลือกเลื่อนระดับในหน่วยงานทางการศึกษา เช่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ สำนักงาน กศน.จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด หรือ ส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ. เอกสารประกอบด้วยเนื้อหาว่าด้วยงานสารบรรณ งานธุรการ การควบคุมภายใน การบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุในสำนักงานฯ (เน้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา) การตรวจสอบภายใน กฎหมายในการบริหารงานอำนวยการ การเงินและสินทรัพย์และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแบบทดสอบประกอบพร้อมเฉลยในท้ายเล่มด้วย เป็นเอกสารไฟล์ PDF จำนวน 126 หน้า ขนาดไฟล์ 4.57 MB(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้