ตุ๊ต๊ะออกกำลังกายแล้วนะ

ตุ๊ต๊ะออกกำลังกายแล้วนะ
Page 2 Page 3

    หนังสือภาพ 3 ภาษา ไทย-จีน-อังกฤษ สร้างเสริมวินัยแก่เด็กๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับประทานอาหาร การเก็็บของเล่น การรักษาความสะอาด การออกกำลังกาย การอดออม การมีมารยาท และการเข้านอน ให้เด็กๆมีความรับผิดชอบต่อตนเองเพื่อเติบโตไปเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพภายในอนาคต รวมทั้งยังส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านภาษาให้แก่เด็กๆ ด้วยคำศัพท์และไวยกรณ์ที่ง่ายต่อการเข้าใจ 
   เนื้อเรื่องนั้นจะสอนให้เด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกาย ตั้งแต่การเริ่มอบอุ่นร่างกายเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับกิจกรรมกีฬาต่างๆ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กๆสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มาออกกำลังกายไปพร้อมกับตุ๊ต๊ะและจีจี้กันเถอะ (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้