อริยสัจเพื่อความพ้นทุกข์

อริยสัจเพื่อความพ้นทุกข์ Free!
Page 2 Page 3

อริยสัจเพื่อความพ้นทุกข์ เป็นหนังสือที่เน้นอธิบายอริยสัจในด้านการนำไปปฏิบัติที่เข้าใจง่าย โดยหลวงพ่อได้เทศนาแสดงให้เห็นว่าอริยสัจทั้ง ๔ ข้อ เป็นเรื่องเดียวกัน จะยกเรื่องไหนมาปฏิบัติก็สัมพันธ์กันทั้งหมด แต่ที่พระพุทธเจ้าท่านแยกออกเป็น ๔ ข้อก็เพื่อให้เกิดความชัดเจนสำหรับนำไปปฏิบัติให้เข้าถึงใจได้อย่างแจ่มแจ้ง
สำหรับปฏิจจสมุปบาท ซึ่งเป็นหมวดธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งสภาวธรรมจนสำเร็จอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้น ถึงแม้ว่าท่านจะสรุปเพื่อมาสอนเป็นอริยสัจ แต่ก็ได้แยกอธิบายออกมาเป็นอีกหัวข้อหนึ่งต่างหาก เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของธรรมทั้งสองหมวดนี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • บั๊กหลอด หลอด
    7 Aug 16 08:53
    สาธุ.ครับ
1