ธรรมทั้งหลายไม่ใช่ของเราไม่ใช่เรา

ธรรมทั้งหลายไม่ใช่ของเราไม่ใช่เรา Free!
Page 2 Page 3

ธรรมะเป็นสัจธรรมจึงเป็นสากล  
ที่ทุกคนสามารถปฏิบัติเข้าถึงได้  
ไม่แบ่งแยกหญิงชาย   เด็กผู้ใหญ่   ฆราวาสนักบวช
เชื้อชาติต่างๆ   ขึ้นกับผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม
ธรรมทั้งหลาย ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เรา(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้