คู่มือการดำเนินงานเสริมสร้างศิลธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน

คู่มือการดำเนินงานเสริมสร้างศิลธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน Free!
Page 2 Page 3

       กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินการส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนให้เกิดความรู้ คู่คุณธรรม ซึ่งการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมให้กับคนในชาติ นับเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนของสังคม จะต้องร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งซึ่งมิใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง ควรเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมศีลธรรมในเด็กและเยาวชน นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะในปัจจุบันสังคมไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ทำให้เกิดภาวะสับสนในวิถีชีวิต ค่านิยม และภูมิคุ้มกันทางสังคมลดลง ละเลยศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งปัญหาเหล่านี้ได้ส่งผลคุกคามเด็ก เยาวชนนักเรียน นักศึกษา ให้หลงผิดและมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปในทางที่ไม่พึงประสงค์ เช่น เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทะเลาะวิวาท มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และขาดวินัยในการดำเนินชีวิต ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการปลูกฝังกล่อมเกลาด้วยหลักศีลธรรมทางศาสนาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กและเยาวชนให้มีสำนึกผิดชอบชั่วดี มีสติพิจารณายั้งคิด มีจิตใจใฝ่ดี และมีพลังใจที่เข้มแข็งในการดำเนินชีวิตต่อไป
       หนังสือคู่มือการดำเนินงานเสริมสร้างศีลธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนเล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเผยแผ่หลักศีลธรรมที่เด็กและเยาวชนสามารถเข้าใจง่าย และกิจกรรมที่ส่งเสริมศีลธรรมในเด็กและเยาวชน ซึ่งผู้สนใจสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชนได้อย่างเหมาะสม(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • พระสมเกียรติ
    12 Sep 16 16:56
    เยี้ยมมากครับ
1