วารสารคนทำงานเมษายน 2558

วารสารคนทำงานเมษายน 2558 Free!
Page 2 Page 3(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • นราธิป ตาปิน
    12 May 15 10:43
    คำที่ไม่ถูกแถลง ผลงานที่ 2 ประเด็นเกี่ยวกับแรงงานคนพิการนั้น เป็นข้อมูลตั้งแต่ปี 2555 ที่ระบุว่านายจ้างเลือกส่งเงินเข้ากองทุนฯ ตามมาตรา 34 มากกว่าการรับคนพิการเข้าทำงาน โดยข้อมูลการรับคนพิการในปี 2556 - 2557 มีจำนวนนายจ้างที่สามารถจ้างคนพิการได้สูงกว่านายจ้างที่เลือกส่งเงินเข้ากองทุนฯ ดังนี้ ปี 2556 มีนายจ้างส่งเงินเข้ากองทุนฯ ร้อยละ 24.50 จ้างงานคนพิการได้ร้อยละ 34.46 ปี 2557 มีนายจ้างส่งเงินเข้ากองทุนฯ ร้อยละ 20.92 จ้างงานคนพิการได้ร้อยละ 39.35 ดังนั้นจึงขอให้แก้ไขด้วยครับ
1