ก้าวน้อยๆ หันย้อนมองตัว

ก้าวน้อยๆ หันย้อนมองตัว Free!
Page 2 Page 3

เราปราถนาความเข้าใจ  
ส่วนเขา คนอื่นก็เช่นเดียวกัน
ต่างฝ่ายต่างเรียกร้อง เพราะขาดพร่องในตัวตน
ไฉนเลยเราจึงไม่ยอม
เป็นผู้สร้างความเข้าใจขึ้นก่อน
เริ่มจากเข้าใจตนเอง
www.facebook.com/khianpianchiwit(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • เครือข่ายยุวโพธิชน มูลนิธิสัมาชีพ
    26 Dec 14 13:59
    เปิดประตูสู่การรู้จักตัวเอง
1