สงบจิต สว่างใจ [พระไพศาล]

สงบจิต สว่างใจ [พระไพศาล] Free!
Page 2 Page 3

ผู้ที่ปรารถนาความสุขที่แท้
ควรฝึกฝนตนให้เกิดความสงบและสว่างในจิตใจ 
สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ จิตที่เปี่ยมด้วยเมตตา
พร้อมจะช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น
ความสุขชนิดนี้จึงก่อเกิดทั้งประโยชน์ตน
และประโยชน์ท่าน

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นของพระไพศาล (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้