ชาวอารยะ ชาวศิวิไลซ์ที่ใฝ่หา

ชาวอารยะ ชาวศิวิไลซ์ที่ใฝ่หา
Page 2 Page 3

เงื่อนไขความอยู่รอดหรือล่มสลายของประเทศชาติ อาจไม่ได้อยู่ที่ปัจจัยภายนอกที่ควบคุม "ไม่ได้" แต่อยู่ที่ปัจจัยภายในที่ "ไม่ได้" ควบคุม ความอ่อนแอของคนในชาติ ย่อมทำให้ชาติอ่อนแอ คนในชาติต้องเข้มแข็ง ทั้งในความรู้ ความดี และความรักชาติอย่างถูกวิธี "ชาวอารยะ : ชาวศิวิไลซ์ที่ใฝ่หา" ได้นำเสนอแนวคิดสร้างคนในชาติสู่ความเป็นอารยะ ด้วยการจัดแบ่งชนชั้นในสังคมเป็น "ชนชั้นอารยะ" ที่วัดด้วยความดีงาม พัฒนาสู่ความเป็นมนุษย์ที่ "อารยไพบูลย์" อารยะจากความคิดสู่การกระทำ เรียนรู้ที่จะแสดงความรักชาติ ด้วยการเป็น "คนของรัฐ" ที่มีส่วนสร้างชาติแบบอารยะ ความเข้มแข็งของคนในชาติอยู่ที่ความ "รักชาติ" ไม่ใช่ "คลั่งชาติ" หนังสือเล่มนี้จึงสอนให้คนรักชาติแบบอารยะ เพื่อประเทศไทยเข้มแข็งได้อย่างแท้จริง(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้