เส้นทางสู่ความพ้นทุกข์ [อ.สุภีร์ ทุมทอง]

เส้นทางสู่ความพ้นทุกข์ [อ.สุภีร์ ทุมทอง] Free!
Page 2 Page 3

       หนังสือ "เส้นทางสู่ความพ้นทุกข์ " เรียบเรียงจากคำบรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม ที่ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ 12 - 15 เมษายน 2550 เนื้อหาประกอบด้วย (1) หลักการภาวนา (2) ธรรมะที่เกื้อหนุนการภาวนา (3) การปฏิบัติเพื่อเป็นพุทธะ (4) อยู่กับปัจจุบัน (5) การอยู่ด้วยธรรม (6) ความหลากหลายในการภาวนา (7) พัฒนาการทางปัญญา 

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของอาจารย์สุภีร์   

อนุโมทนาธรรมทานโดย เว็บอาจารย์สุภีร์(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้