นกยูงพุทธศาสนสุภาษิต

นกยูงพุทธศาสนสุภาษิต Free!
Page 2 Page 3

       หนังสือ นกยุงพุทธศาสนสุภาษิต เล่มนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมพุทธศาสนสุภาษิตของนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จำนวนทั้งหมด 36 คำ
       รายละเอียดในหนังสือนี้มีทั้งสุภาษิตที่เป็นคำบาลี คำอ่าน และคำแปล รวมทั้งนิทาน เรื่องสั้น หรือบทความดีๆ ที่มีคติสอนใจ ใช้ประกอบคำสุภาษิต เพื่อให้ผู้ศึกษา ได้อ่านเพิ่มเติม เป็นสาระข้อคิด คติเตือนใจในการดำรงชีวิต
       ผู้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่มาศึกษาโดยตรง และใช้เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน และสำหรับการศึกษา มิได้มีเจตนาแสวงหาผลกำไรใดๆ

นายอนิวัตติ์  ละน้อย  ผู้จัดทำ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้