เทคนิคการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ

เทคนิคการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ
Page 2 Page 3

เป็นหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอผลงาน (English for Giving Presentations) ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล และสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เนื้อหาประกอบด้วยหลักและวิธีการในการนำเสนอผลงาน ศัพท์ สำนวนที่จำเป็นต้องใช้ พร้อมตัวอย่างประกอบในแต่ละขั้นตอน และใบงานที่ใช้เป็นแบบฝึกหัดปฏิบัติท้ายบทจำนวน 16 ใบงาน สำหรับให้นำหลักและวิธีการไปฝึกปฏิบัติจริง เหมาะสำหรับนักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจ ใช้เป็นแนวทางในการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ
----------------

สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
สรรค์สร้างสาระสู่สังคม

Website : http://www.tpa.or.th/publisher/new
facebook : https://www.facebook.com/technologybook
อีเมล : book4u@tpa.or.th(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้