วันมาฆบูชารำลึก โดย พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร

วันมาฆบูชารำลึก โดย พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร Free!
3 ครูบาบุญชุ่ม Page 2

ฝากมรดกธรรมอันลํ้าค่าจากดวงใจบริสุทธิ์
วันมาฆบูชารำลึก วันแห่งความรัก เมตตา มหากรุณา อันยิ่งใหญ่ 
พระบรมศาสดา ผู้เป็นดวงตาของโลก...
น้อมจิตถวายสักการบูชา ด้วยเศียรเกล้า ในกาลทุกเมื่อแล
เมตตาโดย อรัญญวาสีภิกขุ พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร
ถํ้ามหาโพธิสัตว์ราชคฤห์ เมืองงาว จังหวัดลำปาง
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๖(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้