ร่วมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

ร่วมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า Free!
Page 2 Page 3

พระครูภาวนาวราลังการ วิ.
(สมศักดิ์ โสรโท)
เจ้าอาวาสวัดภัททันตะอาสภาราม
บ้านหนองปรือ ตำบลหนองไผ่แก้ว
อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

       เนื้อหาสาระของหนังสือเล่มนี้ เป็นการรวบรวมเรื่องราวเหตุการณ์ที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาตลอด ๒๖๐๐ ปี ที่มีมาแต่ครั้งพุทธกาล หลังพุทธกาลจนถึงปัจจุบันสมัย ซึ่งเกิดขึ้นในดินแดนชมพูทวีปประเทศอินเดีย สู่สุวรรณภูมิประเทศไทยในปัจจุบัน รูปแบบการนำเสนอเป็นไปในลักษณะของหนังสือภาพ ที่มีเนื้อหาประกอบคำอธิบายเรื่องราวพอสังเขป นอกจากนี้ยังได้รวบรวมคำบรรยายธรรมของพระอาจารย์สมศักดิ์ โสรโท ซึ่งได้แสดงโปรดโยคีผู้ปฏิบัติธรรม ณ วัดภัททันตะอาสภาราม ในช่วงเทศกาลวิสาขบูชาของปีนี้ไว้ด้วย ซึ่งเป็นเรื่องราว ๒๖๐๐ ปี แห่งการเอาชนะกิเลสและ ชัยชนะที่มีต่อกิเลสของพระพุทธเจ้า(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้