การเจริญภาวนา ศิลปะในการแก้ปัญหาชีวิต

การเจริญภาวนา ศิลปะในการแก้ปัญหาชีวิต Free!
Page 2 Page 3

       รวมปาฐกถาธรรมของท่านเจ้าคุณปัญญานันทภิกขุ ให้เค้าโครงความเข้าใจเรื่องการเจริญภาวนา ทำให้เข้าใจว่า การภาวนาคืออะไร เป็นอย่างไร  มีกี่ประเภท  มีประโยชน์ที่ควรมุ่งหมายในทางพระศาสนาอย่างไร ซึ่งจะช่วยแก้ไขและป้องกันความเข้าใจผิดพลาดของพุทธศาสนิกชนที่สนใจการทำวิปัสสนาไม่ให้เสียเวลา หลงทาง เคว้งคว้าง หรือถูกหลอกได้ง่าย และช่วยให้ไม่หยุดอยู่กับที่เพราะเข้าใจผิด ยึดติดเพียงความสงบ (สมถะ) ทำให้เข้าไม่ถึงปัญญา (วิปัสสนา) และสามารถดับทุกข์ได้จริงแท้ถาวร  

รวบรวมมาจากปาฐกถา 5 เรื่อง ดังนี้
1. เจริญภาวนาเพื่ออะไร
2. การเจริญวิปัสสนาภาวนา
3. ธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม
4. ธรรมะที่ใช้แก้ปัญหาชีวิต
5. ทำชีวิตให้เป็นสุขตามหลักธรรม

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของท่าน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้