สุขแท้ด้วยปัญญา วิถีสู่สุขภาวะทางปัญญา

สุขแท้ด้วยปัญญา วิถีสู่สุขภาวะทางปัญญา Free!
Page 2 Page 3

     ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราก็ไม่สามารถทำให้เราสุขหรือทุกข์ได้มากเท่ากับมุมมองที่เรามีต่อสิ่งเหล่านั้น แม้เจ็บป่วยแต่หากมองว่าเป็นธรรมดาของชีวิต ก็ไม่ทำให้ใจเป็นทุกข์ได้ และหากรู้จักนำประสบการณ์ดังกล่าวมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ก็อาจทำให้ชีวิตปรับเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้นก็ได้ มีคนเป็นจำนวนมากบอกว่า “โชคดีที่เป็นมะเร็ง” เพราะทำให้ตนหันมาเห็นคุณค่าของธรรมะและค้นพบความสุขที่ประณีตลึกซึ้ง
      ปัญญาจึงเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขอันประเสริฐ นอกจากปกป้องให้เราไม่เป็น “เหยื่อ”ของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มากระทบแล้ว ยังเป็นเสมือนเข็มทิศที่ช่วยนำพาชีวิตให้เป็นไปในทางที่ถูกต้อง ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น เป็นพื้นฐานแห่งความปกติสุขทั้งในทางกาย จิต และสังคม

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของท่าน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • Vijittra
    21 Jun 14 19:55
    ขอบพระคุณค่ะ
1