การออกแบบและพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย

การออกแบบและพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย Free!
Page 2 Page 3

เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง การจัดการความรู้ห้องสมุดยุคใหม่ วันพุธที่ 3 ก.ค. 56 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลำปาง หัวข้อ การออกแบบและพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย โดย อ.นฺิโลบล วิมลสิทธิชัย สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้