ปัชชมธุ คัมภีร์พรรณนาความอัศตรรย์แห่งพุทธลักษณะ

ปัชชมธุ คัมภีร์พรรณนาความอัศตรรย์แห่งพุทธลักษณะ Free!
Page 2 Page 3

       คัมภีร์ปัชชมธุ เป็น คำพรรณนาความอัศจรรย์แห่งพุทธลักษณะโดยกล่าวถึงความเพียบพร้อมด้วยรูปกายและนามกาย ซึ่งเป็นผลแห่งบารมี เริ่มตั้งแต่พุทธลักษณะ คือ พระนขา เป็นลำดับไปจนถึงพระเกตุมาลาเหนือพระเศียร โดยอ้างอิงหลักฐานจากคัมภีร์สัททาวิเสสและไวยากรณ์สันสกฤตอย่างบริบูรณ์ พร้อมด้วยคำพรรณนาคุณของพระธรรมและพระสงฆ์ (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • boon boon
    30 May 13 14:14
    thank you
1