ตัวอย่าง คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วยวิชาวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ อบจ.

ตัวอย่าง คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วยวิชาวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ อบจ. Free!
Page 2 Page 3
 • 19 หน้า
 • 0.94 MB
 • 6 เม.ย. 2556
 • ทิชเชอร์ติวเตอร์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 1.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ/มาตรฐานการศึกษาของชาติ 2.พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3.จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู 4.วินัย การรักษาวินัย 5.ระเบียบว่าด้วยการลา กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1.พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 รวมถึงนโยบายองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ด้านการพัฒนาการศึกษา 2.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 3.พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 4.ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) 5.ความรู้เกี่ยวกับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN)(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • ธิดา
  23 Jan 14 18:34
  ดีค่ะ
1