สรุปผลงานวิจัย 10 ปี ของ เครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน (CRCN)

สรุปผลงานวิจัย 10 ปี ของ เครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน (CRCN) Free!
Page 2 Page 3
  • 62 หน้า
  • 1.46 MB
  • 20 มี.ค. 2556
  • เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

เครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน (CRCN)

     จัดตั้งขึ้นตามประสงค์ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) โดยริเริ่มจากการสนับสนุนของมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ เมื่อปี พ.ศ. 2543 เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารงานวิจัยแบบสหสถาบัน (collaborative research management/capacity development) ที่รองรับความจำเป็นเร่งด่วนในการทำวิจัยในสถาบันการศึกษาในลักษณะของ collaborative research เพื่อเพิ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพของการบริการการแพทย์ของประเทศและได้รับทุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) (ปี พ.ศ. 2545-2551) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (ปี พ.ศ. 2548-2552) ในแผนงานพัฒนากลไกในการสร้างองค์ความรู้และใช้ประโยชน์จากงานวิจัยทางด้านคลินิก และการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลในงานวิจัยอย่างมีคุณภาพ และในปี 2551 ได้รับทุนสนับสนุนจากกสพทเพื่อสนับสนุนการบริหารของเครือข่ายและจัดตั้งศูนย์วิจัยทางคลินิกประจำสถาบันแพทย์ (Clinical Research Center: CRC) นอกจากนี้ยังได้มีการจดทะเบียนก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมวิจัยทางการแพทย์เพื่อทำหน้าที่เป็นองค์กรนิติบุคคลของ CRCN(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้