พระบรมสารีริกธาตุ น้อมนำปัญญา สู่สัมมาปฏิบัติ

พระบรมสารีริกธาตุ น้อมนำปัญญา สู่สัมมาปฏิบัติ Free!
Page 2 Page 3

       พระบรมสารีริกธาตุ  น้อมนําปัญญา สู่สัมมาปฏิบัติ วัดตาลเอน อ. บางปะหัน จ. พระนครศรีอยุธยา 
       เรื่องของพระธาตุเสด็จเป็นเรื่องอจินไตย บางคนเชื่อ บางคนไม่เชื่อ อยู่ที่สติ ปัญญา และศรัทธาของชาวพุทธ อย่างไรก็ตามอาตมาขอฝากข้อคิดไว้ ดังนี้    
ไหว้พระพุทธ  อย่าไปสะดุดที่ทองคํา  
ไหว้พระธรรม อย่าไปขย้ำที่ใบลาน  
ไหว้พระสงฆ์ อย่าไปคิดเป็นลูกชาวบ้าน  
ไหว้พระธาตุ ก็ขอให้ถึงธรรมธาตุ 
ขอให้การบูชาแต่ละครั้ง โปรดมุ่งจิตสู่ศรัทธา น้อมนําปัญญาสู่สัมมาปฏิบัติ ขออนุโมทนากับผู้รวบรวม ผู้จัดพิมพ์ ผู้ประสานงาน และผู้บริจาคทุกท่าน พร้อมกันนั้นต้องขอขอบพระคุณท่านพระมหาสมชาย ปภัสฺสโร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้อนุญาตให้นําบทความธรรมะของท่านมาลงพิมพ์ในหนังสือเล่มนี้ ขอขอบคุณ เจ้าของบทความทุกๆ ท่านที่ได้ร่วมกันจรรโลงพระพุทธศาสนา น้อมนําปัญญาสู่สัมมาปฏิบัติ ขอพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้า จงดํารงอยู่สิ้นกาลนานเทอญ 

พระครูสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท 
เจ้าอาวาสวัดตาลเอน  
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แห่งที่ ๑๕(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • ชิษณุชา อาสน์ทอง
    14 Feb 13 21:58
  • yut
    24 Jan 13 14:34
    thank you krub
1