เรียนภาษาจีนให้สนุก #1 คู่มือครู (ฉบับปรับปรุง) : ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 1

เรียนภาษาจีนให้สนุก #1 คู่มือครู (ฉบับปรับปรุง) : ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 1
Page 2 Page 3

การสอนอ่านพินอินเบื้องต้นที่ประกอบด้วยพยัญชนะ 21 ตัว สระเดี่ยว 6 ตัว และ วรรณยุกต์ 4 เสียง การพูดทักทายและแนะนำตัวขั้นพื้นฐาน การเขียนขีดประกอบอักษรจีน และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียน พร้อมเกร็ดความรู้ประจำหน่วย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้