ภูมิธรรมชาวพุทธ [พระพรหมคุณาภรณ์]

ภูมิธรรมชาวพุทธ  [พระพรหมคุณาภรณ์] Free!
Page 2 Page 3
  • 87 หน้า
  • 1.30 MB
  • 4 พ.ค. 2561
  • ประยุทธ์ ปยุตฺโต
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

คิหิปฏิบัติ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ควรประพฤติปฏิบัติสำหรับคฤหัสถ์ที่เป็นชาวพุทธทั่วไป ซึ่งหมวดธรรมเลือกสรรจากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม โดย พระพรหมคุณาภรณ์(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้