SBL LAMPANG

SBL LAMPANG Free!
Page 2 Page 3
  • 204 หน้า
  • 82.31 MB
  • 24 ส.ค. 2559
  • SBL บันทึกประเทศไทย  ย่อโลกกว้างไว้ในมือคุณ
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!
    เล่มจริงส่งไปรษณีย์ ฿100.00

จังหวัดลำปาง เป็นจังหวัดที่มีความเก่าแก่และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1,300 ปี ตั้งแต่สมัยหริภุญชัย (พระนางจามเทวี) เป็นต้นมา ชื่อของเมืองเขลางค์อันเป็นเมืองในยุคแรก ๆ และเมืองนครลำปาง ปรากฏอยู่ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลายแห่ง ประกอบกับสภาพภูมิประเทศที่เป็นป่าเขาของจังหวัด จึงทำให้ลำปางเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมาในแต่ละยุคสมัย วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนานจนถึงปัจจุบัน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้