มนุษยธรรม [สมเด็จพระญาณสังวร]

มนุษยธรรม [สมเด็จพระญาณสังวร] Free!
Page 2 Page 3

    หนังสือพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร อธิบายถึงคุณธรรมจำเป็นสำหรับมนุษย์ ตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนามีเนื้อหาไม่ยากและไม่ง่ายจนเกินไป ทั้งไม่ยาวและไม่สั้นจนเกินไป 
>ดาวน์โหลดเสียงอ่านหนังสือเล่มนี้ 
ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2 ไฟล์ที่ 3 ไฟล์ที่ 4 ไฟล์ที่ 5 ไฟล์ที่ 6 ไฟล์ที่ 7 ไฟล์ที่ 8(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • Chaiyot
    18 Dec 15 10:30
    ความคิดเห็นของคุณ
1