คำครูสอน

คำครูสอน Free!
Page 2 Page 3

       คำที่ครูสอนนั้น สัมผัสได้ด้วยวิถีชีวิตที่เป็นอยู่ให้เห็น ด้วยสติปัญญา ด้วยความเมตตากรุณาเกื้อกูลต่อทุกชีวิตที่ผ่านเข้ามา ซึ่งล้วนเป็นไปเพื่อความดับทุกข์ เพื่อประโยชน์และความสุขอยู่เสมอ “คำใดที่ครูสอน ที่ครูชี้ คำนั้น...จึงเป็นคำที่ควรค่าแก่การใส่ใจจดจำ และบันทึกไว้”
       ในวาระอายุวัฒนะมงคลครบ ๕ รอบ ๖๐ ปี ของ“ครูผู้มีพระคุณ”คือ ท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ้งเดือน นนฺทญาณี ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ นี้ ข้าพเจ้าจึงได้เชื้อเชิญ “เพื่อนพรหมจรรย์” ผู้ที่เกิดและเติบโตมาจาก “คำครูสอน” ให้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ ด้วยการน้อมนำ “คำครูสอน” มาถ่ายทอด และรวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้ ซึ่งเป็นเพียง “เสี้ยวหนึ่งแห่งคำครูสอน” ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตบรรพชิตของผู้หญิงกลุ่มหนึ่งที่เพียรปฏิบัติตามรอยพระพุทธเจ้า อยู่ร่วมกันเป็นสังฆะอย่างมีความสุข และเป็นแบบอย่างให้อนุชนได้ศึกษาเรียนรู้วิถีแห่งปัญญาเพื่อประโยชน์และความสุข สืบต่อไป

อนุโมทนาธรรมทานโดย อารามภิกษุณี นิโรธาราม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
สื่ออื่นๆ http://www.nirotharam.com/(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • สำเนียง
    19 Jun 14 13:29
    ขออนุโมทนาบุญนี้ด้วยขอให้มีความสุขความเจรีญในธรรม
1