Skip Navigation Links

สมาคมเพื่อนไทยในเบลเยียม

21
18,542
35
สมาคมเพื่อนไทยในเบลเยียม เป้าหมาย แสวง หาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และยกสถานภาพของคนไทยในเบลเยียมให้มีความเป็นสากล สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมท้องถิ่น และสามารถพึ่งพาตนเองได้ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในประเพณีวัฒนธรรม รวมทั้งข้อกฎหมายที่สำคัญของท้องถิ่น โครงสร้างสถาบันการปกครองทั้งระดับท้องถิ่น และระดับสหพันธรัฐ สถาบันตุลาการ และสถาบันประมุขของประเทศเบลเยียม เสริมสร้างขีดความสามารถ ขยายโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างชีวิตที่ดีกว่า นอกจากนั้น แสวงหาแนวทางที่จะกระตุ้น

หนังสือของสำนักพิมพ์

หน้า: 1