หลักการถือศีลปฏิบัติธรรม

หลักการถือศีลปฏิบัติธรรม Free!
Page 2 Page 3

         การปฏิบัติธรรม คือการนำหลักพระธรรมในพระพุทธศาสนามาบูรณาการเชิงประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในวิถีชีวิตชาวพุทธตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญาซึ่งมีทั้งการปฏิบัติธรรมแบบสามัญ หรือการปฏิบัติธรรมขั้นศีลธรรม คือการดำรงชีวิตโดยยึดหลักพุทธธรรมเป็นแนวนำ เช่น การรักษาศีลละชั่ว ประพฤติดีทางกายวาจาอยู่เสมอ ซึ่งส่งผลให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุข และการปฏิบัติธรรมแบบเข้มข้น หรือการปฏิบัติธรรมขั้นสมาธิ-ปัญญา คือการฝึกควบคุมจิตของตนให้เป็นสมาธิและเกิด พัฒนาการทางปัญญาที่สามารถลดละกิเลสตัวบงการจิตใจที่สำคัญคือความโลภ ความโกรธ และความหลงเป็นต้นในชีวิตประจำวันลงได้ ซึ่งการปฏิบัติธรรมแบบเข้มข้นนี้จะส่งผลสัมฤทธิ์ได้ดีมีประสิทธิภาพสูงก็ต่อเมื่อบุคคลผู้ใคร่ปฏิบัติทำตนให้อิสระจากหน้าที่การงาน โดยเสียสละเวลาเข้าไปศึกษาปฏิบัติในวัดอันเป็นพุทธสถานที่มีความสงบร่มรื่นเหมาะแก่การฝึกฝนอบรมพัฒนาตนให้มีความสะอาดกายวาจาด้วยศีล มีความสุขสงบแห่งจิตด้วยสมาธิ มีความสว่างทางความคิดด้วยปัญญา และเข้าถึงภาวะหลุดพ้นจากปัญหาชีวิตอย่างยั่งยืนด้วยวิมุตติสุข    (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • n_n
  27 Mar 13 09:15
  ขอบคุณคะ
 • เสาวลักษณ์
  17 Oct 12 10:23
  ขอบคุณค่ะ
 • Krumook
  22 Sep 12 19:57
  ขอบพระคุณเจ้าค่ะ
 • ปราณี เทพปะชัย
  22 Sep 12 18:44
  สมควรนำมาน้อมนำปฏิบัติอย่างยิ่ง
 • วิภาวี. บัวเขียว
  5 Aug 12 09:00
  ธรรมะคือหน้าที่ค่ะ
1