กฎแห่งกรรมเล่ม 1

กฎแห่งกรรมเล่ม 1
Page 2 Page 3

กฎแห่งกรรม ฉบับสมบูรณ์ เล่ม 1
ชุด เรามีกรรมเป็นของตน
ของ ท.เลียงพิบูลย์

          หนังสือกฎแห่งกรรม ฉบับสมบูรณ์ เล่ม 1 ชุด เรามีกรรมเป็นของตน
ภายในเล่มประกอบด้วย ปกแข็งหนาพร้อมภาพประกอบสวยงามที่มีความหมายพิเศษ
พิมพ์ด้วยกระดาษถนอมสายตาและตัวหนังสือที่อ่านง่าย และเนื้อเรื่องกฎแห่งกรรม
ที่น่าสนใจ ซึ่งรวบรวมไว้ทั้งหมด 37 เรื่องอันได้แก่


เรื่องที่ 1 ทานชีวิต                             เรื่องที่ 2 อารยนคร                          เรื่องที่ 3 สิ่งหนึ่งในน้ำใจโจร
เรื่องที่ 4 ชะตากรรม    (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้