อมตวาจา ธรรมะเพื่อรู้แจ้งเห็นจริง

อมตวาจา ธรรมะเพื่อรู้แจ้งเห็นจริง
Page 2 Page 3

หนังสือ "มรดกทางปัญญาเพื่อรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งปวง"เล่มนี้

โดย อมตวาจา พระพรหมมังคลาจารย์(ปัญญานันทภิกขุ)
รวบรวมบทความที่เป็นอมตวาจาเกี่ยวกับการรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งปวงจากหนังสือหลายๆเล่มของท่านหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้