ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป. 1

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป. 1
Page 2 Page 3
  • 43 หน้า
  • 24.95 MB
  • 25 พ.ย. 2562
  • นภาภัทรวารินทร์  เพ็ญแสวง
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿60.00 ฿60.00
    เล่มจริงส่งไปรษณีย์ ฿100.00

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป. 1 พร้อมเฉลย ราคา 60 บาท มีทั้งหมด 2 ชุด ชุดละ 60 ข้อ 60 คะแนน โดยตัวข้อสอบจะเป็นการวัดทักษะของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามตัวชี้วัดทั้ง 20 ตัวชี้วัดดังนี้ 1. สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษตัวอักษรพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ได้อย่างถูกต้อง 2. สามารถบอกความหมายคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันได้ 3. สามารถพูดทักทาย กล่าวลา ขอบคุณและขอโทษได้ถูกต้องตามสถานการณ์ 4. เข้าใจความหมายของประโยคคำสั่งได้อย่างถูกต้อง 5. สามารถบอกส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ 6. สามารถแนะนำตนเองและผู้อื่นได้ 7. สามารถตอบคำถามได้อย่างสั้นๆ ได้ 8. สามารถนับจำนวนได้ 9. สามารถเปลี่ยนเอกพจน์เป็นพหูพจน์ได้ 10. สามารถใช่้สรรพนามได้อย่างถูกต้อง 11. สามารถรบรรยายสีต่างๆ ของสิ่งของหรือวัตถุได้อย่างถูกต้อง 12. สามารถใช้ verb to be และ verb to have ได้อย่างถูกต้อง 13. สามารถใช้คำบุพบทได้อย่างถูกต้อง 14. สามารถอธิบายลักษณะ ขนาด ของคน สัตว์ สิ่งของได้อย่างถูกต้อง 15. สามารถบอกวัน เวลา ได้ 16. สามารถบอกสิ่งที่ตนชอบ หรือไม่ชอบได้ 17. สามารถบอกอาชีพต่างๆ ที่พบเจอได้ 18. สามารถใช้ Presen simple tense ได้อย่างถูกต้อง 19. สามารถเลือกคำตอบได้สัมพันธ์กับคำถาม 20. สามารถเรียงประโยคได้(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้