หลักธรรมในมิลินทปัญหา

หลักธรรมในมิลินทปัญหา Free!
Page 2 Page 3
 • 119 หน้า
 • 0.91 MB
 • 22 ก.ค. 2555
 • ธรรมะอินเทรนด์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

       ในหนังสือเล่มนี้รวบรวมและสกัดขึ้น เพื่อให้เข้าถึงสภาวธรรมเรื่องหลักธรรมในมิลินทปัญหา อันแป็นเกี่ยวกับคาสอนที่เป็นพุทธพจน์หรือเถระ เถรีที่มีความสาคัญยิ่ง โดยอ้างอิงจากพระไตรปิฏกและตาราอรรถกถา 
       เจตนาหนังเสือเล่มนี้ เพื่อเข้าถึงแก่นแห่งสภาวธรรมเรื่อง หลักธรรมในมิลินทปัญหา ทางพระพุทธศาสนานี้ถือว่าเป็นคัมภีร์สาคัญที่หลายประเทศให้ความสาคัญ และเป็นที่ศึกษาของวงการพระพุทธศาสนาในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้ศาสนาพุทธได้ธารงยิ่งยืนนาน จึงศึกษาค้นคว้าหาแห่งที่มาสรุปเป็นบทโดยย่อง่ายต่อความเข้าใจ และจดจำ 
       ผลของงานเขียนครั้งนี้บางจุดได้นามาจากข้อมูลเดิมที่ยังไม่ทราบว่าผู้ใดเขียนไว้ก็ขอให้เกิดผลบุญแก่ท่านผู้นั้นด้วย รวมถึงบุพการีครูอาจารย์ตลอดผู้มีคุณทุกท่านขออานาจแห่งเจตนานี้เป็นปัจจัยให้ทุกท่านถึงที่สุดแห่งทุกข์และสิ้นสุดแห่งกองกิเลส เข้าสู่พระนิพพานโดยทั่วหน้ากันปัญหาทุกอย่าง ล้วนเกิดมาจากใจเราเองทั้งนั้น การจะมีความสุขได้ต้องเริ่มจากมีจิตใจที่ดี จิตใจที่ดีย่อมมาจากสุขภาพใจที่เข้มแข็ง และสิ่งเดียวในโลกที่จะช่วยให้สุขภาพใจดีก็คือ ธรรมะของพระพุทธเจ้า    (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • Sanchai Rasi
  24 Jun 16 09:42
  สาธุครับ
 • พิษณุ
  14 Sep 13 12:30
  ขอบคุณครับๆๆ
 • ผมจะเป็นคนดี
  7 Jan 13 07:00
  สาธุ อนุโมทนามิ
 • จักรกฤษณ์
  11 Nov 12 12:03
  ขอบคุณครับบบบบบบ
 • Nart
  21 Apr 12 17:55
  เป็นยุทธปัญญาที่ไม่เคยล้าสมัย
1