Software Newsletter Vol.9

Software Newsletter Vol.9 Free!
Page 2 Page 3
  • 24 หน้า
  • 19.72 MB
  • 30 ก.ค. 2562
  • Software Park Thailand
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

เทคโนโลยีดิจิทัลก้าวล้ำไปมากขึ้นและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจำเป็นที่ผู้ประกอบการและนักพัฒนาต้องก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนผ่านที่เกิดขึ้น(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้