7 weeks for healthy living

7 weeks for healthy living Free!
Page 2 Page 3
  • 88 หน้า
  • 5.32 MB
  • 4 ก.ย. 2561
  • อนามัยบุ๊ค
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

คู่มือ 7 สัปดาห์สร้างสุขภาพดีมีชีวิตชีวาเล่มนี้ ครอบคลุมถึงกิจกรรมการเรียน การสอน การฝึกปฏิบัติจริง สำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพ บุคลากรในสถานที่ทำงาน และประชาชน เพื่อขยายผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในทุกระดับและบริบท นำไปใช้ปฏิบัติได้จริง สอดคล้องกับวิถีชีวิต โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมทางโภชนาการ เน้นรูปแบบอาหารที่ง่ายต่อการนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวัน ส่วนการออกกำลังกายเน้นปรับวิถีชีวิต เพิ่มก้าวและออกกำลังกายที่เหมาะสมกับร่างกาย โดยใช้ไดอารี่กับเครื่องนับก้าวกระตุ้นและเตือน แนวทางการส่งเสริมสุขภาพจิต การจัดการอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์ การปรับเปลี่ยนนิสัยหรือพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ หลักการดูแลสุขภาพเหงือกและฟัน การเรียนรู้ป้องกันโรค ออฟฟิศซินโดรม รวมทั้งการตรวจสุขภาพและประเมินสมรรถภาพทางกายกาย โดยใช้เวลาการเรียนรู้ 7 สัปดาห์ต่อเนื่อง สัปดาห์ละ 1 วัน ขั้นตอนและกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์เป็นเทคนิคเพื่อควบคุมและสร้างแรงจูงใจนำไปสู่ภาวะสุขภาพที่ดีขึ้น โดยมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในสำนักส่งเสริมสุขภาพ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในเนื้อหาวิชาการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือนี้จะเกิดประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในสถานที่ทำงาน และประชาชนผู้รักษ์สุขภาพต่อไป(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้