มาปฏิรูปตัวเองกันเถอะ (คู่มือจัดระเบียบชีวิต)

มาปฏิรูปตัวเองกันเถอะ (คู่มือจัดระเบียบชีวิต)
Page 2 Page 3

มาปฏิรูปตัวเองกันเถอะ

คู่มือการจัดระเบียบการดำเนินชีวิตในเชิงบวก

คู่มือจัดระเบียบชีวิต เขียนและเรียบเรียงโดยยึดโยงกับสาระการเรียนรู้แกนกลาง  ในหลักสูตรสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนศีลธรรมในโรงเรียน สร้างเสริมการเรียนรู้โดยวิภาษวิธี หรือการเข้าถึงความรู้ โดยใช้หลักการโต้แย้งด้วยเหตุผลและเป็นการทำหน้าที่ของสงฆ์  คือผู้วมกับคนต่างศาสนารรมรสร้าง ผลผลิตทางสังคม  สิ่งที่สงฆ์พึงทำวันนี้  คือการช่วยกันฟื้นฟูศรัทธามหาชน  ที่นับวันมีแต่เสื่อมทรุดให้ฟื้นคืนมา  ผนึกเป็นพลังขับเคลื่อนที่มีศักยภาพ  ในการสร้าง มาตรฐานสูงสุด

(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • 30 Aug 19 08:11
  • Sujirat
    8 Jan 19 12:22
  • Your Name
    3 Aug 18 18:59
    Your Comment
1