Health ME สุขภาพดีสร้างได้

Health ME สุขภาพดีสร้างได้ Free!
Page 2 Page 3
  • 132 หน้า
  • 17.53 MB
  • 26 มี.ค. 2561
  • อนามัยบุ๊ค
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

'ไม่มีใครที่จะรู้จักตัวตนภายใต้ร่างกายของเราได้ดีเท่าตัวเราเอง’ สุขภาพก็เช่นกัน...การจะมีสุขภาพที่ดี เราทุกคนคือผู้กำหนดพฤติกรรมเหล่านั้น การจะสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี เราก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องลงมือทำ ร่วมด้วยช่วยกัน...เพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม และสิ่งแวดล้อมรอบตัว ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพและการดำรงคงอยู่ของชีวิตหากเราไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพและจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องและดีพอปัญหาต่าง ๆ ก็ไม่สามารถจะจัดการให้ลดลงได้ ในทางกลับกัน...เมื่อทุกคนรู้ เข้าใจ และปฏิบัติตามพร้อมส่งต่อข้อมูลสุขภาพไปยังผู้คนอีกหลายล้านคนในประเทศเชื่อมั่นว่า สิ่งที่จะตามมาคือ “สุขภาพดี (ที่ทุกคน) สร้างได้” กรมอนามัย กุมภาพันธ์ 2561(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้