โพธิปักขิยธรรม

โพธิปักขิยธรรม Free!
Page 2 Page 3

         หลักธรรมของพระพุทธองค์เปรียบดั่งอัญมณีทรงค่าที่ควรแก่การชื่นชมสนใจ และโพธิปักขิยธรรมอันนำไปสู่หนทางแห่งการตรัสรู้ก็นับเข้าในธรรมเหล่านั้น ซึ่งประกอบด้วย ๗ หมวด 37 ประการ และจัดว่าเป็นแนวปฏิบัติที่บริบูรณ์เพื่อความดับทุกข์ กล่าวโดยย่อ คือ
๑. สติปัฏฐาน ๔
๒. สัมมัปปธาณ ๔
๓. อิทธิบาท ๔
๔. อินทรีย์ ๕
๕. พละ ๕
๖. โพชฌงค์ ๗
๗. อริยมรรค ๘(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • กาญจนพงศ์ สุวรรณ
    4 Feb 18 16:56
    สาธุ
  • ตุ๋น
    29 Jul 14 11:52
    สาธุ สาธุ สาธุ
1