กรรมลิขิตชีวิตมนุษย์

กรรมลิขิตชีวิตมนุษย์ หนังสือส่งเข้าประกวดวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ 1
Page 2 Page 3

หนังสือธรรมะ เรื่อง กรรมลิขิตชีวิตมนุษย์ นี้ถูกเขียนขึ้นเพื่อให้ชาวพุทธทุกท่านได้มีความรู้ความเข้าใจในความหมายของกรรมตามแบบฉบับที่ตรงตามค าสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงแสดงไว้ในพระค าภีร์พระไตรปิฎกอย่างแท้จริงซึ่งเรื่องของกรรม ในทางพระพุทธศาสนานั้น มีความละเอียดและสลับซับซ้อนอยู่บ้าง แต่เมื่อท่านได้อ่านท าความเข้าใจแล้ว ท่านก็จะได้ค้นพบความจริงว่า ชีวิตของเรา รวมถึงสรรพสัตว์ทั้งหลาย ตั้งแต่เกิดจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต และในอนาคตต่อไปข้างหน้าก็มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของกรรมทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นผลของกรรมในปัจจุบันชาติ หรือผลของกรรมที่จะเป็นปัจจัยในอนาคตชาติ รวมถึงการกระท าในปัจจุบันนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างมีความเกี่ยวเนื่องกันเป็นลูกโซ่สืบทอดกันไปเรื่อย ๆ อยู่อย่างตลอดเวลาไม่มีทางจบสิ้นจนกว่าชีวิตของเราและสรรพสัตว์ทั้งหลายจะได้เข้าสู่พระนิพพานอย่างแท้จริง กรรมทุกสิ่งทุกอย่างจึงจะเป็นอโหสิกรรม จบสิ้น ไม่สามารถที่จะตามมาให้ผลได้อีกต่อไปแต่ก่อนที่จะเข้าสู่พระนิพพานนั้น ขอให้ท่านมาเรียนรู้กระบวนการท างานของกรรมเสียก่อนดีกว่า เพื่อจะได้ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตในรูปแบบของผู้มีปัญญา รู้เท่าทันกรรมในประเภทต่าง ๆและมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวกับกรรมแล้ว ย่อมน าพาความสุขความเจริญมาสู่ตนเองและบุคคลรอบข้างอย่างแน่นอนรวมถึงในอนาคตข้างหน้าคงได้มีโอกาสเข้าสู่พระนิพพานตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปิดทางไว้ให้อย่างแน่นอน (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้