การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของนักศึกษามหิดล

การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของนักศึกษามหิดล
Page 2 Page 3

หนังสือที่เขียนขึ้นจากความสนใจของผู้เขียน และได้มีส่วนร่วมในบางเหตุการณ์ จึงอยากสะท้อนภาพบางส่วนที่ศึกษาค้นคว้า จากการรำลึกถึงต้นแบบของบุคคลที่ผู้เขียนให้ความเคารพ คือ พณฯ สุรินทร์ มาศดิตถ์ และ นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ที่ท่านทั้งสองได้ล่องลับไปแล้วฝากไว้แต่ความดีงาม ข้าพเจ้าจึงได้รวบรวมเรื่องรวมทางการเมืองด้วยความรำลึกถึงท่าน และสนใจในการเข้าไปมีส่วนร่วมของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ ซึ่งงานเขียนในหนังสือเล่มนี้คงทำให้ผู้ที่สนใจในการเข้าไปมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ต่าง ๆ ทางการเมืองของนักศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีบทบาทในการเข้าไปมีส่วนร่วมในทางการเมืองการปกครองในช่วงเวลาที่ผ่านมา ได้เป็นบทเรียนในการใช้ชีวิตของการเป็นนักต่อสู้ของชาวมหิดล ในช่วงของการ พัฒนาการเมืองการปกครองของไทย และคงเป็นส่วนหนึ่งของการเก็บบันทึกประวัติศาสตร์เอาไว้ให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาถึงประวัติศาสตร์ ดังแนวทางที่ “คุณหมอหงวน” ได้ตั้งใจและกระทำมาอย่างต่อเนื่อง และข้าพเจ้าก็เป็นเพียงแค่ฟันเฟืองเล็ก ๆ ในสังคมนี้ ทีมีความปราถนาอันแรงกล้าให้สังคมไทย ก้าวไปสู่ประชาธิปไตยที่ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจในระบอบการเมืองการปกครองของตน และเข้าไปมีส่วนร่วมตามกำลังความสามารถของตนในทุกขั้นตอน ของกระบวนการประชาธิปไตย อันจะยังผลให้มีการพัฒนาระบอบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เป็นการเมืองการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง และก้าวหน้าต่อไปจนสามารถเป็นแบบอย่างสำหรับประเทศอื่น ๆ และมวลมนุษยชาติสำหรับการเมืองการปกครองในระบอบนี้(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้