การบริหารการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การบริหารการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Page 2 Page 3

  หนังสือ "การบริหารการคลังขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น" เล่มนี้ เป็นเอกสารตำราหลักสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชา
"การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น" ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตสาขาปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กับสถาบันการศึกษา
  เนื้อหาสาระในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย กรอบแนวคิดและปัญหาในการกระจายอำนาจทางการคลัง ความสำเร็จของการบริหารการเงินการคลัง รายรับ เงินโอน เงินอุดหนุน
เงินกู้ยืม รายจ่าย งบลงทุนและระบบงบประมาณ รวมทั้งภาระหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้าใจและสามารถนำหลักการและแนวทางต่างๆ ไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้