การใช้ภาษาไทยในวงราชการ

การใช้ภาษาไทยในวงราชการ
Page 2 Page 3

หนังสือ "การใช้ภาษาไทยในวงราชการ" เล่มนี้ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารในวงราชการ
และทักษะการใช้ภาษาไทยในการปฏิบัติราชการไม่ว่าเป็นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ตลอดจนอธิบายถึงแนวทางในการเขียนหนังสือราชการประเภทต่าง ๆ พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ
ไว้อย่างละเอียดชัดเจนและสมบูรณ์(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้