สุญญตา

สุญญตา Free!
Page 2 Page 3

คำสอนเรื่องสุญญตา(ความว่าง) นี้เป็นคำสอนสูงสุดของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นคำสอนให้เกิดปัญญาสูงสุดสำหรับนำมาปฏิบัติคู่กับสมาธิเพื่อดับทุกข์ของจิตใจในปัจจุบันตามหลักอริยสัจ ๔ ของพระพุทธเจ้าถ้าขาดความรู้เรื่องสุญญตา ก็จะทำให้ไม่มีปัญญาและทำให้อริยสัจ ๔ ขาดหัวใจ จนทำให้นำมาใช้ดับทุกข์ของจิตใจในปัจจุบันไม่ได้ดังนั้นจึงเท่ากับว่าการศึกษาเรื่องสุญญตานี้ จัดเป็นการศึกษาหัวใจของพุทธศาสนาถ้าเราเข้าใจและเห็นแจ้งเรื่องสุญญตาแล้ว เราก็จะเข้าใจและเห็นแจ้งคำสอนอริยสัจ ๔ของพระพุทธเจ้าได้ (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้