cscd 2015 Thai

cscd 2015 Thai Free!
Page 2 Page 3
  • 1423 หน้า
  • 50.27 MB
  • 11 ต.ค. 2559
  • สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

proceddings การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนมหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งที่ 5 ประจำปี 2558 "อนาคตของการพัฒนาชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน"(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้