แนวทางการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา

แนวทางการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา Free!
Page 2 Page 3

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ได้นำพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเทศนาสั่งสอนผู้สนใจปฏิบัติธรรมด้วยภาษาที่สามารถสื่อสารและเข้าใจได้ง่ายสำหรับคนในยุคปัจจุบัน ซึ่งมีทั้งในรูปแบบของหนังสือและซีดีเสียงที่ได้เผยแผ่ไปแล้วจำนวนมาก
สำหรับหนังสือ "แนวทางการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา" ฉบับนี้ เป็นหนังสือที่ได้สรุปพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อจำนวน ๑๐ กัณฑ์ ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๑ โดยคัดเอาเฉพาะหลักคำสอนที่สำคัญมาเขียนภาพประกอบ เพื่อให้ผู้ที่ต้องการศึกษาสามารถทำความเข้าใจคำสอนได้ง่ายยิ่งขึ้น และหวังว่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเผยแผ่สัจธรรมของพระพุทธองค์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นไป ซึ่งหลวงพ่อก็ได้เมตตาอนุญาตให้จัดพิมพ์เผยแผ่เป็นธรรมทาน นับว่าเป็นความกรุณาอย่างหาที่สุดไม่ได้(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • ธรรมศักดิ์ ฉายศรีวรรณ
    27 Oct 17 14:42
    เป็นธรรมที่ง่ายตรงๆและตรงต่อสัจจธรรม
  • pree
    21 Jul 16 12:36
    น่าสนใจอย่างยิ่ง
1